Vårt synsätt
 
Förändringskompetens är centralt i alla verksamheter. Det handlar om en organisations förmåga att möta omvärldsförändringar och kundkrav och handla utifrån nyvunna insikter.
En strategi är att skapa en kultur av ständiga förbättringar baserad på allas delaktighet. En sådan kultur bygger på lärande och utveckling vilket ställer krav på organisation och ledarskap i en verksamhet. Synsättet skall avspeglas i organisationens planerings-, styrnings- och uppföljningssystem.

Förändring - till vad då?

Vi går sannolikt mot organisationsformer där de konstanta förändringarna kan hanteras utan ideliga och energikrävande omorganisationer. Organisationer som i högre grad är självreglerande och som styrs av kundernas efterfrågan istället för av tunga planeringsavdelningar.

Där det är "flyt i flödena" och där man effektivare än i dag tar tillvara och utvecklar medarbetarnas kompetens. Organisationer som är såväl effektiva som innovativa.

Affärshuset Fakta - ett stöd i förändringsledning
Vi vill att vårt arbete skall bygga på långsiktiga relationer, på partnerskap, med våra kunder. Tillsammans skall vi arbeta för att definiera ett "nuläge", ta fram och förankra en utvecklingsplan och genomföra insatser som leder till önskvärt nyläge. I våra uppdrag tillämpar vi logiken i Förbättringshjulet, det vill säga: vi avsätter tid för att planera, genomföra, utvärdera och förbättra.

   
Affärshuset Fakta har utbildat 100-tals ledningsgrupper inom privat och offentlig sektor med inriktning mot kundorienterad ledar- och verksamhetsutveckling. Chefer och ledare är vår naturliga målgrupp. Det är chefer och ledare som tillsammans med sina medarbetare skall tillämpa och omsätta kunskaperna de fått genom olika utbildningsinsatser. Att skapa förutsättningar och ett klimat för att utveckla och förbättra verksamheten är ett naturligt inslag i den framtida ledarrollen.
     
Ett antal ledord präglar vår verksamhet och anger riktningen för hur vi vill att våra kunder skall uppfatta oss. Våra ledord är lyhördhet, kundanpassning, enkelhet och effekt.

     
Genom att uppmärksamma och fokusera de tre första ledorden lägger vi grunden för det fjärde, effekt. Vi vill att kunskaperna som deltagarna får genom våra insatser skall omsättas i konkret handling som leder till effekter i den dagliga verksamheten. En strategi är att bidra med enkelhet i ett komplext sammanhang, vilket ger värde när utvecklingsarbetet skall förankras, kommuniceras och genomföras. Vi arbetar fortlöpande med att utveckla vår pedagogiska förmåga.
     
Vår pedagogik syftar till att överföra kompetens och ge stöd i förbättringsarbetet. Vi ställer krav på aktivitet och reflektion. Ansvaret för en förändringsprocess kan aldrig delegeras till konsulter. Lösningarna tas fram av dem som äger problemen och så läggs grunden för ett varaktigt förbättringsarbete.
     
 

<< Tillbaka